Fyzika stavby

Titanzinek VMZINC a voda

Kondenzace 

Větrání

Titanzinek VMZINC a voda

Obecně platí, že přítomnost vody uvnitř kovového zastřešení nebo opláštění fasády urychluje korozi a tudíž snižuje životnost stavby.

Neželezný kov VMZINC reaguje na základní složky atmosféry, především na prvky H2O (voda), SO2 (znečištění ovzduší), NaCl (spršky mořské vody) a  CO2 (kysličník uhličitý).

První reakcí titanzinku na přítomnost vody je vytvoření hydroxidu zinečnatého Zn(OH)2, který při dostatečné koncentraci CO2 ze vzduchu umožní vznik ochranné vrstvy patiny tvořené hydrokarbonátem zinku.

Je tudíž důležité zajistit takové odvětrávání ploch z VMZINC, aby dostatečný přísun CO2 umožnil vytvoření ochranné patiny. To platí především pro rub plechu VMZINC.

V případě nedostatečného odvětrávání spodní části titanzinkové krytiny je řešením Zinc plus , titanzinek VMZINC s chráněnou spodní částí. Tento výrobek je určen především pro případy teplých střech, kdy nedostatek CO2 na spodní části krytiny znemožňuje vytvoření patiny a pro případy podkladů z masivního dřeva nebo desek na bázi dřeva, kdy je kompatibilita ohrožena společným působením vlhkosti a  povrchového ošetření.

K pronikání vody do spodní části titanzinkového plechu může přispět několik faktorů:

  • neodborné řešení problému kondenzace
  • neodborné řešení problému vodotěsnosti
  • nedostatečně pečlivé položení krytiny

Řešení problémů kondenzace

Ke kondenzaci dochází v následujících případech:

  • rozdíl v teplotě kovů (remanentní záření) a střídání teploty vzduchu ve dne a v noci (rosa);
  • prostup vodní páry jednotlivými vrstvami materiálů tvořícími plášť budovy.

Instalace parozábrany nebo jiných těsných vrstev umožňuje omezit prostup páry z vyšší teploty do nižší, ovšem nedokáže jej úplně vyloučit. Účinnost fólií značně ovlivňují parametry instalace (především přesahy pásů a otvory pro jejich ukotvení).

Koncepce obvodového pláště podle správných řemeslných postupů by měla umožnit vyhnout se problémům srážení vody na vnitřních příčkách budovy tak, že zajistí pravidelnou výměnu vzduchu odpovídající minimálním požadavkům.

Řešení problémů vodotěsnosti

Působení deště a větru

Při stanovení stupně vodotěsnosti obvodového pláště je třeba brát v úvahu působení takových přirozených klimatických vlivů, jako je déšť a vítr.

U opláštění střech se tyto vlivy týkají především:

  1. způsobů spojování a/nebo překrývání jednotlivých prvků střešní konstrukce,
  2. napojení zastřešené plochy na místa tvarových zlomů (komíny, výtahové šachty, střešní okna, prvky vystupující nad rovinu střechy),
  3. úžlabí střechy

Zatížení sněhem

V oblastech, kde průměrné teploty klesají po dobu minimálně 3 týdnů pod 0°C, zůstává ležet sníh. Jeho nahromadění na střechách má negativní vliv na vodotěsnost střešní konstrukce.

Navíc střídání mrazů a oteplení vede k přeměně sněhu na led a naopak, což vede k:

  1. zvětšení hustoty sněhu;
  2. zvýšení hydrostatického tlaku vody obsažené ve zmrzlém sněhu, což ohrožuje vodotěsnost systému zastřešení buď přímým vsakováním vody do střešních částí stavby, nebo zhoršením problému kapilarity ve spojích.

Vlhkost a větrání

Úroveň vnitřní vlhkosti budovy reguluje systém vytápění a ventilace, jehož koncepce spadá do působnosti projektantů v oblasti tepelné techniky. Nasazení regulačních systémů závisí na typu užití budovy. Umožní udržovat stupeň vnitřni vlhkosti na úrovni uspokojivé z hlediska hygieny a životnosti objektu. 

Princip odvětrávané střechy z materiálu VMZINC

Princip dvouplášťové odvětrávané neboli studené střechy odpovídá tradičnímu použití materiálu VMZINC. Spočívá v kladení titanzinkových pásů na celoplošný podklad tvořený prkny z masivního dřeva kladenými v odstupu 5 mm.

U odvětrávané, tzv. « studené » střechy dochází k odvádění vhlkosti vznikající vsakováním a srážením vody díky vytvořené vzduchové mezeře, která umožní dostatečný oběh vzduchu.

Oběh vzduchu v odvětrávaném prostoru umožňují správně provedené přívody a odvody vzduchu.

Takto realizovaná ventilace umožňuje vysychání podkladu a masivní dřevo tak hraje roli regulátoru vnitřní vlhkosti střešní konstrukce.

Pro přívody vzduchu doporučuje VM ZINC vytvoření lineární vzduchové mezery o minimální šíři 2 cm (norma ČSN731901).

Správně projektovaný systém ventilace musí brát v úvahu takové faktory, jako je působení větru, odolnost střešní konstrukce vůči prostupu páry v závislosti na rozměrech prostupných ploch a také omezení proudění vhodnými rozmĕry otvorů ventilační mřížky.

Princip střechy s odvětrávanou spodní vrstvou VMZINC

Vzduchová mezera umožňuje přísun CO2 v takové míře, že na spodní straně titanzinkového plechu vzniká ochranná vrstva patiny.

Pro realizaci dělicí vrstvy vyvinul VMZINC separační fólii VMZINC.

Další témata

Slučitelnost

Možné kombinace titanzinku a ostatních stavebních materiálů

Zpracování a údržba

Pravidla skladování a instalace

Základní principy

Basic principles for roofing and cladding