FAQ

Viden om VMZINC og bæredygtighed

Livscyklusanalyse (LCA)

Hvad er en livscyklusanalyse?

En livscyklusanalyse er en metode til at vurdere miljøegenskaber og potentielle miljøpåvirkninger ved et produkt, en proces eller en serviceydelse:

 • Ved at gennnemføre en udtømmende opgørelse over indgående strømme (energi og stof) og udgående strømme (emissioner til luft, vand, jord og affaldsdannelse) på hvert trin i livscyklussen for et produkt, en proces eller en serviceydelse.
 • Ved at vurdere de potentielle miljøpåvirkninger i forbindelse med disse indgående og udgående strømme.
 • Ved at fortolke resultaterne af denne opgørelse og af disse potentielle indvirkninger i henhold til de mål, der er sat for forsøget.

Få mere at vide om livscyklus

Miljøvaredeklarationer (EPD)

Har VMZINC's løsninger EPD?

Ja, VMZINC's løsninger har adskillige EPD'er såsom FDES, IBU-certifkater og BRE-miljøprofiler.

Hvad består en miljøvaredeklaration, der overholder den internationale ISO 14 025 type III-standard, af?

Når et produkt har en miljøvaredeklaration, har det gennemgået en livscyklusanalyse – LCA – i overensstemmelse med de internationale ISO 14040-44-standarder, og resultaterne af denne LCA kommunikeres på en standardiseret måde (i overensstemmelse med ISO 14025 type III-standarden).

Hvilket formål tjener miljøvaredeklarationer?

De har til formål at kommunikere miljøpåvirkninger forbundet med et byggeprodukts livscyklus på en standardiseret måde (i overensstemmelse med ISO 14025 type III). De bruges også i beregningsværktøjer til at vurdere bygningers miljømæssige ydeevne. Takket være EPD kan byggeprodukters bidrag til bygningers miljømæssige ydeevne kvantificeres.

Få mere af vide om miljøvaredeklarationer.

Miljøcertificeringer

Har VM BUILDING SOLUTIONS og/eller VMZINC's produkter miljøcertificeringer?

Ja, VM BUILDING SOLUTIONS og VMZINC's produkter har miljøcertificeringer:

 • De tre største franske produktionsanlæg er ISO 14001-certificerede
 • VMZINC's produkter har miljøvaredeklarationer i overensstemmelse med den internationale ISO 14025 Type III-standard, såsom franske miljø- og sundhedsdeklarationer (FDES), IBU-certifikater og BRE-miljøprofiler.


Hvad er de miljømæssige problemer, der er identificeret og kontrolleret som en del af ISO 14001-certificeringen, på VM BUILDING SOLUTIONS produktionsanlæg?

De væsentligste miljøproblemer vedrører energiforbrug, risiko for forurening (vand, luft, jord), vandbesparelse og affaldshåndtering. Med hensyn til risiko for forurening er sidstnævnte dog meget begrænset og helt kontrolleret på de tre primære VM BUILDING SOLUTIONS produktionsanlæg i Frankrig.

Hvad er eksemplerne på handlinger, der er implementeret som en del af ISO 14001-certificeringen for at reducere eller eliminere miljørisici?

Et eksempel er installation af højtydende filtreringssystemer ved zink- og legeringssmelteovnenes skorstensrøg, hvilket gør det muligt at minimere metalemissioner i luften med betydeligt lavere indhold end de lovgivningsmæssige emissionsgrænser. Et andet eksempel er installationen af et kølesystem med lukket kredsløb, der giver årlige besparelser på 280.000 m3 vand i Auby.

Hvad består ISO 14001-miljøcertificeringen af produktionsanlæg af?

At være ISO 14001-certificeret betyder, at miljørisici identificeres, måles og reduceres eller elimineres. Konkret opstilles ambitiøse mål for forbedringer udtrykt ved hjælp af målbare miljøindikatorer, i flerårige planer og måles, kontrolleres og valideres derefter af en ekstern kontrollant og et uafhængigt organ, der tildeler en certificering. Den miljømæssige udvikling, der er valideret på VMZINC's anlæg, afspejler koncernens adfærdsmæssige modenhed med hensyn til miljøledelse.

Hvilke af VM BUILDING SOLUTIONS aktiviteter er omfattet af deres ISO 14001-certificering?

Alle aktiviteter i forbindelse med smeltning, støbning, valsning, præforvitring, dimensionering, formning og opbevaring af VMZINC's valsede zinkløsninger er omfattet af ISO14001-certificeringen. På Viviez-anlægget er aktiviteter i forbindelse med vandbehandling og oprensning af historisk forurening på anlægget også omfattet af denne certificering. Afhjælpningsprojektet for historisk forurening på Viviez-anlægget repræsenterer en investering på 35 millioner euro, 1 million kubikmeter behandlet jord og over 10 års arbejde.

Læs mere om miljøcertificeringer

Sporbarhed af mineressourcer

Bliver principperne for bæredygtig udvikling respekteret i de miner, hvorfra zinkmalmen, der anvendes i VMZINC's løsninger, udvindes?

Ja, principperne for bæredygtig udvikling respekteres i de miner, hvorfra zinkmalmen, der anvendes i VMZINC's løsninger, udvindes.

Er zinkmalmen anvendt til VMZINC's løsninger sporbare?

Ja, det er tilfældes med mere end 70 % af den malm, der bruges til VMZINC's løsninger, da VM BUILDING SOLUTIONS primære zinkleverandør, Nyrstar, ejer størstedelen af de miner, der forsyner den zinkmalm, der bruges til at fremstille deres primære zink. Nyrstar udgiver en detaljeret årlig rapport om bæredygtig udvikling med sporbarhed af den zinkmalm, der anvendes til VMZINC's løsninger.

Ejer VM BUILDING SOLUTIONS og tager ansvar for de zinkminer, der er kilden til de VMZINC-løsninger, de markedsfører?

Nej, VM BUILDING SOLUTIONS hverken ejer eller er direkte ansvarlig for zinkminerne, der er kilden til de VMZINC-løsninger, de markedsfører. Heller ikke fremstillingen af primær zink, der anvender zinkmalm, er en del af ansvarsområdet.

Respekterer mineselskaberne, der udvinder zinkressourcer, generelt principperne for bæredygtig udvikling?

Langt de fleste mineselskaber, der udvinder zinkressourcer, er medlemmer af International Zinc Association (IZA) og har som sådan underskrevet "Sustainable Development Chart" og "Sustainable Commitments" (som alle medlemmer af IZA har forpligtet sig til. VMZINC er aktivt medlem af IZA).

Hvordan sikrer VM BUILDING SOLUTIONS, at principperne for bæredygtig udvikling respekteres i de miner, hvorfra zinket, der anvendes i VMZINC-løsninger, udvindes?

Rapporten om bæredygtig udvikling, der udgives årligt af Nyrstar, giver VM BUILDING SOLUTIONS indsigt i de handlinger, der er iværksat for at respektere principperne for bæredygtig udvikling.

Hvad er eksemplerne på økonomiske indikatorer, der præsenteres i denne rapport om bæredygtig udvikling?

I Nyrstars rapport om bæredygtig udvikling overvåges de økonomiske mål mere specifikt ved hjælp af fem indikatorer, herunder f.eks. årlige indtægter fra eksterne kunder eller driftsomkostninger pr. anlæg.

Hvad er eksemplerne på miljømæssige indikatorer, der præsenteres i denne rapport om bæredygtig udvikling?

I Nyrstars rapport om bæredygtig udvikling overvåges miljømålene mere specifikt ved hjælp af 14 indikatorer vedrørende registrerede miljøhændelser, metalemissioner i luft og vand, drivhusgasemissioner, vandforbrug, energiforbrug og affaldshåndtering.

Hvad er eksemplerne på sociale indikatorer, især vedrørende menneskerettigheder, der præsenteres i denne rapport om bæredygtig udvikling?

I Nyrstars rapport om bæredygtig udvikling overvåges de sociale målsætninger mere specifikt ved hjælp af fire indikatorer. Vi kan f.eks. anføre indikatorerne "alderspyramide" og "oversigt over mænd/kvinder", som gør det muligt at udrydde børnearbejde og diskrimination på arbejdspladsen.

Hvad indebærer International Zinc Associations (IZA) "Sustainable Development Chart" og "Sustainable Commitments"?

IZA's "Sustainable Development Chart" og "Sustainable Commitments" indebærer blandt andet følgende forpligtelser:

 • Udvikling af bæredygtighedsindikatorer
 • Udvikling af og kommunikation om zinks væsentlige bidrag til menneskers sundhed og til økosystemer samt om de potentielle indvirkninger på miljøet (vurderet på grundlag af videnskabelige risikoanalyser)
 • Sikring af en effektiv brug af ressourcer til produktion og genanvendelse af zink
 • Reducering af energiforbruget i hele værdikæden
 • Kontrol af begrænsede og omfattende zinkemissioner
 • Produktion i overensstemmelse med internationale miljømæssige og sociale standarder
 • Indarbejdning af en "livscyklus"-dimension i fremstillingen af produkter.


Hvad indebærer VM BUILDING SOLUTIONS erklæring om bæredygtig forsyning med hensyn til respekt for menneskerettighederne?

Hvad angår respekt for menneskerettighederne, forpligter VM BUILDING SOLUTIONS erklæring om bæredygtig forsyning leverandørerne til at:

 • Udrydde børnearbejde.
 • Udrydde tvangsarbejde.
 • Sikre foreningsfrihed og ret til at gøre krav gældende.
 • Udrydde diskrimination på arbejdspladsen.
 • Yde fair behandling af medarbejderne.
 • Overholde gældende lovgivning med hensyn til arbejdstid, kompensation og vederlag.


Hvilke foranstaltninger etablerer VM BUILDING SOLUTIONS i de miner, som zinket i VMZINC's løsninger udvindes af, for at sikre respekt for principperne for bæredygtig udvikling?

Som en del af VMZINC's politik for bæredygtig udvikling har VM BUILDING SOLUTIONS udarbejdet en erklæring om bæredygtig forsyning, som virksomheden beder sine hovedleverandører, herunder Nyrstar, om at underskrive. Ved at underskrive denne erklæring forpligter leverandørerne sig til at respektere en række miljømæssige, sociale og økonomiske principper, herunder de grundlæggende menneskerettighedsprincipper.

Hvad indebærer Nyrstars rapport om bæredygtig udvikling?

Denne rapport om bæredygtig udvikling beskriver Nyrstars miljømæssige, sociale og økonomiske mål og viser ved at overvåge målbare indikatorer fra år til år de fremskridt, der er opnået for alle disse mål.

Hvor kommer zinkmalmen til VMZINCs' løsninger fra?

Zinkmalmen, der anvendes til VMZINC's løsninger, kommer hovedsageligt fra tre geografiske områder, der kan opdeles på følgende måde:


 • 33 % fra Nordamerika (USA, Canada)
 • 20 % fra Europa (Finland)
 • 17 % fra Sydamerika (Mexico, Chile og Peru)

Resten kommer fra forskellige geografiske områder.


Hvilket trin i fremstillingen af VMZINC's løsninger er direkte dækket af VM BUILDING SOLUTIONS ansvarsområde?

VM BUILDING SOLUTIONS står for fremstillingen af legeret valset zink og valsede zinkløsninger til klimaskærme, som fremstilles ved at smelte primær zink og legeringer (kobber, titanium), som de indkøber fra leverandører.

Få mere at vide om produktion i livscyklussen

Zinkemissioner

Udgør afvaskning fra valset zink en risiko for miljøet?

Generelt medfører emissioner af zink i regnvand, der har været i kontakt med valset zink fra konstruktionssystemer, ingen risiko for miljøet.

Zink findes naturligt i miljøet og har altid været brugt af mennesker til udvikling og vækst, hvilket gør zink til det tredje vigtigste sporstof efter jern og magnesium for mennesker.

Når zink frigives til miljøet, reagerer en betydelig mængde med de andre komponenter i miljøet, f.eks. oxider eller organiske stoffer (specifikation), hvilket efterlader en lille mængde zink, der er tilgængelig til brug for levende organismer (biotilgængelighed). Generelt bindes over 90 % af zinken i jorden til jordpartikler, og kun 10 % er til rådighed til udnyttelse af levende organismer. I vand bindes 70 % af zinken til aflejringer (4).

Zinks adfærd i miljøet er blevet modelleret, og modelleringen er blevet indarbejdet i de miljørisikovurderingsmetoder, der anvendes på europæisk plan. Under alle omstændigheder er det for et givet projekt, uanset hvilke skærmmaterialer der anvendes, afgørende at gennemføre en undersøgelse af miljøpåvirkningen, hvis der påtænkes direkte udledning af regnvand til miljøet.

(4) “Atmospheric corrosion, runoff and environmental effects of zinc-based materials” I.Odnevall et Al. Workshoppen “Galvanizing of steel stip” Luxembourg, 27.-28. februar 2002

Udgør zinkindholdet i miljøet en risiko for mennesker og miljø i Europa?

Nej. For flere år siden udarbejdede Europa-Kommissionen en risikovurdering for zink og zinkforbindelser på europæisk plan. Formålet med denne vurdering var at identificere de forskellige kilder til zinkemissioner, vurdere de potentielle risici for mennesker og miljøet og om nødvendigt foreslå strategier til reduktion af emissioner.

Konklusionerne i denne risikovurdering er, at der ikke er nogen regional risiko for mennesker eller miljø, og at det ikke er nødvendigt at reducere brugen af produkter fremstillet af zink eller indeholdende zink, der anvendes på det europæiske marked (gødning, pneumatik, maling, byggeprodukter osv.) (5).

(5) European Risk Assessment for zinc and zinc compounds – SAG nr. 7440-66-6 og EINECS nr. 231-175-3<:em>

Er zink et naturligt element?

Ja, zink er et naturligt element i jordens skorpe. Det er en integreret del af vores miljø. Zink findes naturligt i sten og jord samt i luften, vandet og biosfæren. Planter, dyr og mennesker indeholder og indtager zink.

Mineraler og metaller stammer generelt fra jordens skorpe. Gennemsnitskoncentrationen af zink i jordens skorpe er 70 mg/kg (tørvægt) med et interval af koncentrationer, der generelt varierer mellem 10 og 300 mg/kg (Malle 1992).

I visse dele af jordens skorpe findes zink i meget høje koncentrationer grundet geologiske og geokemiske processer (5-15 % eller 50.000-15.000 mg/kg). Disse koncentrationer af zink, der findes på overfladen af eller dybt nede i jordens skorpe, kan være genstand for udvinding.

Er zink et nødvendigt grundstof?

Ja, zink er et nødvendigt grundstof, hvilket betyder, at det er helt afgørende for alle levende organismers liv.

For mennesker er zink det tredje vigtigste sporstof efter jern og magnesium. OMS anbefaler en daglig dosis på 15 mg zink til mænd og 12 mg til kvinder.

For mennesker bidrager zink til talrige metaboliske reaktioner, som f.eks.:

 • Vækst og celledeling
 • Fertilitet
 • Immunsystemet
 • Smag, lugt og appetit
 • Fornyelse af hud, hår og negle
 • Syn
 • Osv.


Hvad er de vigtigste parametre, der påvirker afvaskning fra valset zink?

De vigtigste parametre, der påvirker afvaskning fra valset zink, er:

 • Indholdet af svovldioxid i atmosfæren (jo højere svovldioxidindhold, jo større afvaskning).
 • Indhold af klorid i atmosfæren (jo højere kloridindhold, jo større afvaskning).
 • Konstruktionssystemets hældning (jo større hældning, jo mindre afvaskning).

Overfladeaspektet af det valsede zink (naturligt afløb > forvitret afløb > overfladebehandlet afvaskning).


Hvad betyder begrebet "afvaskning" for et byggeprodukt?

"Afvaskning" fra et byggeprodukt svarer til udledning af stoffer fra dette produkt til regnvand, der har været i kontakt med det.

Hvad er zinkkoncentrationen af regnvand, der er vasket af et valset zinktag?

Korrosions- og udsivningsmekanismerne i valset zink er i dag velkendte og dokumenterede. Denne viden gør det muligt at vurdere udvaskningen præcist ud fra et bestemt antal parametre (indholdet af svovldioxid i atmosfæren, hældning og retning af konstruktionssystemet, overfladeaspektet af det valsede zink).

Generelt efter 5 års eksponering og årlig nedbør på mellem 470 og 790 mm:

 • Koncentrationen af zink i regnvand, der er udvasket af et valset zinktag, er 4 mg/L (1)
 • Denne koncentration reduceres med 30 % i tilfælde af præforvitret valset zink, f.eks. QUARTZ-ZINC® eller ANTHRA-ZINC® (1).
 • Denne koncentration reduceres med 95 %, hvis der er tale om overfladebehandlet præforvitret zink, f.eks. PIGMENTO® (2).

Så koncentrationen af zink i regnvand, der er udvasket af et valset zinktag, er generelt lavere end drikkevandsgrænsen i zink, sat til 5 mg/l i nationale og internationale forordninger (3) – hvor denne grænse findes, fordi mange forordninger vedrørende kvaliteten af drikkevand ikke sætter en grænse for zink, såsom det europæiske direktiv.

(1) “Occurrence and fate of corrosion induced zinc in runoff water from external structures”, Sophia Bertling et al, Science of total environment nr. 367, februar 2006.

(2) Intern rapport fra Umicore Building Products France

(3) U.S. Environmental Protection Agency (EPA) - National Primary Drinking Water Regulation, French regulation ‘Decree n° 89-3 of 3 January 1989, modified (Appendix I.1) on the limits of quality of water for human consumption” og dansk lovgivning

Learn more about production in life cycle